ตำรับยากัญชา กองยาไทย

  • ตำรับยา : ผู้ผลิต กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก