แบบรายงานกรณีจำหน่ายกัญชา

กรณีเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย / สัตว์ป่วยในทางการแพทย์

(แบบ ร.ย.ส.5 – จพ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จพ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จพ (กัญชา)/ปี)

กรณีเป็นพืช / ส่วนต่างๆของพืช

(แบบ บ.ย.ส.5 – พ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – พ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – พ (กัญชา)/ปี)

กรณีแปรรูป / สารสกัด / ผลิตภัณฑ์

(แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/ปี)