วันที่ 13 ม.ค. 2563 – 14 ก.พ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา