โครงการอบรมเรื่อง การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชาเทคนิคการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมแกรนบอลลูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี