โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5-6 กันยายน 2562