พิธีลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และยาควบคุมอื่นสำหรับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

ความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานคระกรรมการอาหารและยา
โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุข
ให้เกียรติลงนามเป็นพยาน
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข