การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง)

กฎกระทรวงกัญชา และกฎหมายลำดับรอง ตาม พรบ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พศ. 2562

วันที่ 26 กพ 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น
สถานที่ รร รามาการ์เด้น
ห้อง. ห้องประชุมแคทลียา 1