ประชาพิจารณ์

ประชาพิจารณ์

Public Hearing No.29

ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกัญชา

Read More »

Public Hearing No.28

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

Read More »

Public Hearing No.27

​​​​ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

Read More »