คำสั่งมอบอำนาจจังหวัด

1. หนังสือแจ้งเวียนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/4835 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การแจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564
2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 502/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 5) (สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
3. หนังสือแจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/พิเศษ57 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
4. หนังสือแจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/พิเศษ56 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
5. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 588/2565 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อขอรับการอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5