• Home
  • >
  • Pages
  • >
  • กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ

กลุ่ม Open chat สำหรับผู้ประกอบการ

ขั้นตอนแรกให้กรอกข้อมูลตามนี้
โปรดระบุ:
1.ชื่อสกุล
2.หน่วยงานหรือชื่อผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาต
3.เบอร์โทร

ขั้นตอนที่สอง
1.เลือกรูปโปรไฟล์
2. กรอกชื่อหน่วยงานหรือชื่อผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาต_ชื่อ
เช่น บริษัทเอบีซี_ธณัญญา
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา เช่น ธณัญญา_ธณัญญา