กลุ่ม Open chat (สถานพยาบาล : คลินิก)

ขั้นตอนแรกให้กรอกข้อมูลตามนี้
โปรดระบุ :
1.ชื่อ-สกุล
2.หน่วยงานหรือชื่อผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาต
3.เบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนที่สอง
1.เลือกรูปโปรไฟล์
2. กรอกชื่อหน่วยงานหรือชื่อผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาต_ชื่อ
เช่น รพ.เอบีซี_ธณัญญา