ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนไหนที่สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ได้บ้าง

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านที่สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ได้ ได้แก่ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง โดยหากมีการปรุง หรือสั่งจ่ายต้องอยู่ภายใต้สถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 3. หมอพื้นบ้านต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง แนวทางในการปรุงยาเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 1. วัตถุดิบกัญชาต้องไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก ใบได้ โดยอาจใช้เครื่องยาผสมกัญชากลางที่ได้จากการนำกัญชามาผสมกับตัวยาอื่นที่สามารถเข้ากับตำรับกัญชาได้ 2. หมอพื้นบ้าน ต้องระบุองค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และตำรับยาที่ปรุงต้องได้การรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการได้