• Home
  • >
  • news
  • >
  • ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชาสำหรับผู้รับอนุญาตนำเข้า ส่งออก ผลิต(ปลูก) ผลิต(สกัด) จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชาสำหรับผู้รับอนุญาตนำเข้า ส่งออก ผลิต(ปลูก) ผลิต(สกัด) จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา