สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย ความคิดเห็นต่อการนำกัญชามาใช้ประกอบการบำบัดโรคลมชัก