อย.จะเริ่มรับแจ้งการครอบครองกัญชาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 10-21 มิถุนายน 2562

อย.จะเริ่มรับแจ้งการครอบครองกัญชาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 10-21 มิถุนายน 2562

อย. จะดําเนินการรับแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2562  ที่ได้รับหมายเลขรับแจ้ง
ตั้งแต่หมายเลข 0000-0019 ถึง 0004-3893 
การยื่นเอกสารรับแจ้ง แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้
   (1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ตึก OSSC อาคาร 6 ชั้น 2 อย. ในวันและเวลาราชการ

   (2) ส่งใบแจ้งการครอบครอง ที่พิมพ์จากระบบ และลงลายมือชื่อในใบรับแจ้งให้เรียบร้อย ส่งมายัง
E-mail  cannabisreport@fda.moph.go.th
 
เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้และมีหมายเลขรับแจ้ง พิมพ์บันทึกแจ้งฯ ออกจากระบบของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย พร้อมลงนาม และส่งบันทึกดังกล่าวมายัง อย.ได้ใน 2 ช่องทาง ข้างต้น ภายใน ระยะเวลาที่กําหนด