สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

แนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ Guidance on Cannabis for Medical Use ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (มกราคม 2564)
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
แนวทางการใช้ยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 (สูตรรับประทาน) และยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 (สูตรใช้ภายนอก) ที่ผลิตภายใต้ตามรูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ
แนวทางการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับการุณย์โอสถ
แนวทางการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ
แนวทางการใช้น้ำมันกัญชาที่ผลิตภายใต้ตามรูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ