Close

สำหรับผู้รับอนุญาตครอบครองกัญชา

การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ประกอบด้วย
1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-153

2. แบบ ย.ส. 4/5-1
3. หนังสือรับรองรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาและสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์
4. แบบหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการของนิติบุคคล (ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติด)

     ***กรณีเป็นนิติบุคคล***
5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

ขอมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย
1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-85

2. แบบ ย.ส. 4/5-1
3. แบบคำชี้แจง
4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ
5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

 

  (แบบ บ.ย.ส.5 – คค (กัญชา)/เดือน)

  (แบบ ร.ย.ส.5 – คค (กัญชา)/เดือน)

  (แบบ ร.ย.ส.5 – คค (กัญชา)/ปี)