เพื่อการศึกษา/วิจัย/ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์