Close

สำหรับผู้รับอนุญาตส่งออกกัญชา

ขอส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย
1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-139

2. แบบ ย.ส. 4/5-1
3. แบบคำชี้แจง
4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ
5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

 

  (แบบ บ.ย.ส.5 – สอ (กัญชา)/เดือน)

  (แบบ ร.ย.ส.5 – สอ (กัญชา)/เดือน)

  (แบบ ร.ย.ส.5 – สอ (กัญชา)/ปี)