Close

สำหรับผู้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชา

ขอจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์

ประกอบด้วย
1. แบบตรวจเอกสาร F-N2-137

2. แบบ ย.ส. 4/5-1
3. แบบคำชี้แจง
4. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการ
5. แบบหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นและรับเอกสาร

กรณีเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย / สัตว์ป่วยในทางการแพทย์

(แบบ ร.ย.ส.5 – จพ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จพ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จพ (กัญชา)/ปี)

กรณีเป็นพืช / ส่วนต่างๆของพืช

(แบบ บ.ย.ส.5 – พ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – พ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – พ (กัญชา)/ปี)

กรณีแปรรูป / สารสกัด / ผลิตภัณฑ์

(แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/เดือน)

(แบบ ร.ย.ส.5 – จผ (กัญชา)/ปี)

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.