การประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชากัญชงภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย. 65 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Zoom meeting