เพื่อการศึกษา/วิจัย/ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีผลิต/นำเข้า/ส่งออก/จำหน่าย/ครอบครอง ที่ต้องการยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่ และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ.2564 (เฉพาะกรณีปลูกเพื่อการศึกษา/วิจัย)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การขนส่งกัญชาของผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีปลูกเพื่อการศึกษา/วิจัย)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่นำเข้ากัญชา พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีนำเข้าเพื่อการศึกษา/วิจัย)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีสกัดหรือแปรรูปเพื่อการศึกษา/วิจัย)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แบบและวิธีการติดตาม ประสิทธิผลและความปลอดภัย และ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีสกัดหรือแปรรูป นำเข้า มีไว้ในครอบครองเพื่อการศึกษา/วิจัย)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลาก ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาและสารสกัดของกัญชา ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก เพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีผลิต นำเข้า ส่งออก เพื่อการศึกษา/วิจัย/ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอปรับแผนการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 (ทุกกรณี)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่พิจารณา โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 (เฉพาะกรณีเพื่อการวิจัย)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564

แบบกัญชา 8