ตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

http://www.criminal.police.go.th/index.php

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลเปิดทำการเวลา 8.30-16.30 น.(ไม่หยุดพักกลางวัน) ในวันราชการ

โดยให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 ประเภท คือ
1. ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ – ชื่อสกุล
2. ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2051347, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ
สถานที่ตั้ง : อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330