ติดต่อเรา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 5907771-3
โทรสาร: 02 590 7772

อีเมล: narcotic@fda.moph.go.th

 

Narcotics Control Division  Food And Drug Administration
88/24  Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
Tel: 02 5907771-3
Fax: 02 590 7772

Email: narcotic@fda.moph.go.th

กลุ่ม /ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกอง Tel : 0 2590 7332, 0 2590 7765
Fax : 0 2591 8471
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด Tel : 0 2590 7770, 0 2590 7768-9, 0 2590 7345
Fax : 0 2590 7767, 0 2590 7762
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด Tel : 0 2590 7337, 0 2590 7754-6
Fax : 0 2590 7741-2
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน Tel : 0 2590 7314, 0 2590 7761
Fax : 0 2590 7338, 0 2591 8471
กลุ่มพัฒนาระบบ Tel : 0 2590 7771
Fax : 0 2590 7771
กลุ่มควบคุมของกลางวัตถุเสพติด Tel : 0 2590 7774-6, 0 2590 7036
Fax : 0 2590 7775
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ Tel : 0 2590 7772-3, 0 2590 7343
Fax : 0-2590 7772
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Tel : 0 2590 7748-50, 0 2590 7340
Fax : 0-2590 7340