การขอรับอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565 (ขอต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2564)

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว15444 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การขอรับอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับปี พ.ศ. 2565
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว15446 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การขอรับอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว15449 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การขอรับอนุญาตจำหน่าย (เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565
คำอธิบายการดำเนินการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา (จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง)
คำอธิบายการดำเนินการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา (จำหน่ายเพื่อบำบัดรักษา สำหรับสถานพยาบาล)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการยื่นขอรับอนุญาตและการอนุญาตผลิต (ปลูก) ผลิต (สกัด) นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา