Close

ประชาพิจารณ์

Public Hearing No.31

Public Hearing No.31 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 9 มิถุนายน 2563)  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. QR code แบบแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. แบบเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (PDF) แบบเสนอความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (WORD) ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กับ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ […]

Read More

Public Hearing No.30

Public Hearing No.30 ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองกัญชา (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 25 มีนาคม 2562) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก สำหรับยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. …. แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ

Read More

Public Hearing No.29

ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกัญชา และกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 1 มีนาคม 2562) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. … (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ….. แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ

Read More

Public Hearing No.28

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ (บทนิรโทษกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 26(2) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. … (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) […]

Read More

Public Hearing No.27

​​​​ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …(หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. … แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ (PDF)

Read More