Close
*** หมดเขตการรับแจ้งการครอบครองกัญชา ตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒แล้ว ***​

นิรโทษกรรม

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5
แบบที่ต้องแจ้ง(IN PUT)
แบบ ย.ส. 5-1 เฉพาะกัญชา ตาม ม.22(1)
หนังสือรับแจ้ง(OUT PUT)
แบบ ย.ส. 5-2 เฉพาะกัญชา ตาม ม.22(1)
(ตัวจริง-ให้ผู้แจ้งสำเนา-จนท.เก็บ)
รูปแบบเลขรับแจ้ง
ตัวย่อจังหวัด 1/2562 (ค)
ตัวอย่างเช่น
นบ. 1/2562 (ค) สำหรับ จ.นนทบุรี
สน. 1/2562 (ค) สำหรับ จ.สกลนคร
กท. 1/2562 (ค) สำหรับ กรุงเทพฯ
ผู้ป่วยที่มีเอกสารแสดงอาการความเจ็บป่วยจากผู้ประกอบวิชาชีพฯ

บันทึกแจ้งฯ (A)

บันทึกแจ้งฯ (B)

แบบที่ต้องแจ้ง(IN PUT)
บันทึกแจ้งฯ (A)
หนังสือรับแจ้ง(OUT PUT)
ถ่ายสำเนาเอกสาร A
(ตัวจริง-จนท.เก็บสำเนา-ให้ผู้แจ้ง)
รูปแบบเลขรับแจ้ง
ตัวย่อจังหวัด 2/2562 (ผป)
ตัวอย่างเช่น
นบ. 2/2562 (ผป) สำหรับ จ.นนทบุรี
สน. 2/2562 (ผป) สำหรับ จ.สกลนคร
กท. 2/2562 (ผป) สำหรับ กรุงเทพฯ
ผู้ประสงค์ส่งมอบกัญชาให้เจ้าหน้าที่
แบบที่ต้องแจ้ง(IN PUT)
บันทึกแจ้งฯ (C)
หนังสือรับแจ้ง(OUT PUT)
ถ่ายสำเนาเอกสาร C
(ตัวจริง-จนท.เก็บสำเนา-ให้ผู้แจ้ง)
รูปแบบเลขรับแจ้ง
ตัวย่อจังหวัด 4/2562 (ม)
ตัวอย่างเช่น
นบ. 4/2562 (ม) สำหรับ จ.นนทบุรี
สน. 4/2562 (ม) สำหรับ จ.สกลนคร
กท. 4/2562 (ม) สำหรับ กรุงเทพฯ
ตัวอย่างคำสั่ง
สำหรับจังหวัด
กรณีนิรโทษ
ตัวอย่างคำสั่ง สสจ.
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ
ตัวอย่างคำสั่ง สสจ.
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
นิรโทษกัญชา
ตัวอย่างคำสั่งจังหวัด
แต่งตั้งคณะทำงาน
ทำลายกัญชา