นิรโทษกรรม

*** หมดเขตการรับแจ้งการครอบครองกัญชา ตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒แล้ว ***​

นิรโทษกรรม

ตัวอย่างคำสั่ง
สำหรับจังหวัด
กรณีนิรโทษ
ตัวอย่างคำสั่ง สสจ.
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับ
ตัวอย่างคำสั่ง สสจ.
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
นิรโทษกัญชา
ตัวอย่างคำสั่งจังหวัด
แต่งตั้งคณะทำงาน
ทำลายกัญชา