Close

Monthly Archives: September 2019

ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารจากกรมต่างๆ รวมทั้งท่านเลขาฯ อย. ท่านรองเลขาฯ ร่วมลงพื้นที่ “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ จ.เชียงใหม่

Read More

พิธีลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และยาควบคุมอื่นสำหรับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานคระกรรมการอาหารและยาโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขให้เกียรติลงนามเป็นพยานวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Read More