Close

Monthly Archives: May 2019

Public Hearing No.30

Public Hearing No.30 ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองกัญชา (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 25 มีนาคม 2562) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก สำหรับยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. …. แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ

Read More

Public Hearing No.29

ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกัญชา และกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 1 มีนาคม 2562) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. … (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ….. แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ

Read More

Public Hearing No.28

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ (บทนิรโทษกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 26(2) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. … (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) […]

Read More

Public Hearing No.27

​​​​ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …(หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว** (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. … แบบเสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ (PDF)

Read More

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนไหนที่สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ได้บ้าง

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านที่สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ได้ ได้แก่ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง โดยหากมีการปรุง หรือสั่งจ่ายต้องอยู่ภายใต้สถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 3. หมอพื้นบ้านต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง แนวทางในการปรุงยาเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 1. วัตถุดิบกัญชาต้องไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก ใบได้ โดยอาจใช้เครื่องยาผสมกัญชากลางที่ได้จากการนำกัญชามาผสมกับตัวยาอื่นที่สามารถเข้ากับตำรับกัญชาได้ 2. หมอพื้นบ้าน ต้องระบุองค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และตำรับยาที่ปรุงต้องได้การรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการได้

Read More