Close

เกี่ยวกับกัญชา

รายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา

Previous
Next

NEWS

ตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

Read More →

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชาสำหรับผู้รับอนุญาตนำเข้า ส่งออก ผลิต(ปลูก) ผลิต(สกัด) จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา

Read More →

ตำรับยากัญชาแผนไทย

Read More →

บรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ทั้งหมด 9 รุ่น

Read More →

โครงการอบรมเรื่อง การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชาเทคนิคการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป

Read More →

โครงการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดที่เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

Read More →
สืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์คลิกที่นี่
สืบค้นข้อมูลอนุญาตสถานที่เกี่ยวกับกัญชาคลิกที่นี่
สืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สืบค้นข้อมูลอนุญาตสถานที่เกี่ยวกับกัญชา
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษอ่านเพิ่มเติม
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษอ่านเพิ่มเติม
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษอ่านเพิ่มเติม
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษ

ประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ อย. (กลุ่มผู้รับอนุญาต)

ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และ อย. ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนเฝ้าระวังปกติ, ผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต และ ผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจเพื่อการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (กลุ่มผู้ประกอบการ)

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ครอบครองและและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งติดต่อขออนุมัติ อนุญาต ขอคำปรึกษาต่างๆ จาก อย. ทั้งที่มาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC), ด่านอาหารและยา และที่ตั้งสำนัก/กองผลิตภัณฑ์ และทางช่องบริการอื่น เช่น ระบบ e-submission

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (กลุ่มผู้ร้องเรียน)

ผู้ร้องเรียนบริการของ อย. หมายถึง ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของ อย. เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ / ด้านการให้บริการ ฯลฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. (ระบบ e-Submission)

ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่มีผลต่อการเข้ารับบริการของท่านแต่อย่างใด